dr Paweł Łowicki – psycholog poznawczy zainteresowany problematyką religijności i duchowości. We wrześniu 2020 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i obronił swoją rozprawę doktorską dotyczącą poznawczych i społeczno-emocjonalnych korelatów religijności. W 2019 roku odbył staż naukowy na Duke University w Stanach Zjednoczonych pod opieką dr Patty Van Cappellen. Jest obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest laureatem kilku konkursów i wyróżnień naukowych, w tym stypendystą Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (konkurs Etiuda) oraz laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest kierownikiem własnego projektu badawczego pt. “Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności” finansowanego w ramach grantu Preludium przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Wraz ze współpracownikami opublikował kilkanaście prac dotyczących psychologicznego podłoża religijności i wiary w Boga. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pytania o czynniki, które predysponują ludzi do wiary (lub niewiary), a także wokół psychologicznych następstw religijności. W swojej działalności naukowej odwołuje się zarówno do klasycznego dorobku polskiej i światowej psychologii, jak i korzysta z nowych, interdyscyplinarnych odkryć w zakresie poznawczej nauki o religii. W wolnym czasie podróżuje, ogląda filmy i pisze wiersze.