Stanowisko typu Post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym (poznawcze i społeczne podstawy religii)

Opis oferty

Stanowisko typu post-doc (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w międzynarodowym projekcie grantowym, wykorzystującym modelowanie agentowe do symulacji aspektów sekularyzacji. Projekt pt. Religia, ideologia, prospołeczność: Symulowanie sekularyzacji społeczeństw, finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki ze środków Funduszy Norweskich, a prowadzony przez dr hab. Konrada Talmont-Kamińskiego (Uniwersytet w Białymstoku) oraz LeRona Shults (NORCE Research Centre AS, Kristiansand. Celem projektu jest opracowanie modeli komputerowych kluczowych aspektów sekularyzacji na podstawie badań empirycznych z zakresu psychologii i socjologii. Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny za konceptualizację i zaprojektowanie poszczególnych modeli we współpracy z liderami projektów i innymi członkami zespołu, a także za współpracę nad publikacjami opartymi na wynikach badań. 

Umiejętności/Kwalifikacje

Poszukiwany jest kandydat, który posiada dogłębną wiedzę na temat procesów poznawczych i społecznych, leżących u podstaw przekonań i zachowań religijnych. Wymagana jest umiejętność współpracy w międzynarodowym zespole badaczy w celu konceptualizacji i opracowania modeli agentowych, badających aspekty tego, w jaki sposób religie, a także ideologie świeckie, funkcjonują w społeczeństwach sekularyzujących się.

Wymagania

Znaczący dorobek naukowy: publikacje w międzynarodowych czasopismach na temat poznawczych, społecznych i ewolucyjnych podstaw przekonań i zachowań religijnych.

Umiejętność syntezy istniejących teorii i danych empirycznych, aby pomóc w konstruowaniu modeli przygotowywanych w ramach projektu.

Chęć i umiejętność zdobycia kwalifikacji niezbędnych do udziału w modelowaniu komputerowym części projektu.

Umiejętność funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku badawczym.

Umiejętność pracy w zespole badawczym.

Możliwość zamieszkania w Białymstoku na okres zatrudnienia.

Stopień doktora lub równoważny uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat (w przypadku kobiet, dodatkowe 18 miesięcy na każde urodzone przez nią dziecko).

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku typu post-doc do końca trwania projektu tj. do końca sierpnia 2023. Miesięczne wynagrodzenie ok. 8000 zł brutto (ok 6000 zł netto). W budżecie projektu znajdują się środki na pokrywanie uczestnictwa w konferencjach naukowych, wyjazdowych warsztatach projektowych oraz fundusz na podnoszenie kwalifikacji w zakresie modelowania procesów społecznych.  

Kryteria kwalifikacji i dodatkowe warunki

Wymagany jest stopień doktora lub równoważny uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat (w przypadku kobiet, dodatkowe 18 miesięcy na każde urodzone przez nią dziecko).

W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie kandydat nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na Uniwersytecie w Białymstoku. 

W okresie pobierania wynagrodzenia za pracę na stanowisku typu post-doc kandydat nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN.

W okresie pobierania wynagrodzenia za pracę na stanowisku typu post-doc kandydat nie może być zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę (w innej jednostce, firmie bądź instytucji). 

Wymagane dokumenty i proces rekrutacyjny

Zgłoszenia powinny zawierać list motywacyjny wyjaśniający dopasowanie kandydata do oferowanego stanowiska, życiorys, kopię dyplomu nadania stopnia doktora oraz inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą wzmocnić jego kandydaturę. Zgłoszenia należy przesyłać na adres email kierownika projektu, dr hab. Konrada Talmont-Kamińskiego: k.talmont-kaminski@uwb.edu.pl   

Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 października 2021 (do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego). Komisja rekrutacyjna wybierze kandydatów, z którymi chce się spotkać, i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne online między 7 a 14 października. Decyzja komisji zostanie ogłoszona do 15 października. Przewidywana (negocjowalna) data rozpoczęcia zatrudnienia to 1 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem na wskazane stanowisko proszone są o kontakt z kierownikiem projektu (dr hab. Konrad Talmont-Kamiński: k.talmont-kaminski@uwb.edu.pl) przed wysłaniem swojego zgłoszenia w celu omówienia, w jaki sposób mogłyby pasować do zespołu badawczego. Wskazana jest gotowość na spotkanie online z komisją rekrutacyjną w okresie pomiędzy 7 a 14 października.

Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Zakładu Socjologii Poznawczej: https://scu.uwb.edu.pl/pl/religia-ideologia-prospolecznosc-symulowanie-sekularyzacji-spoleczenstw/